logo

Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych

Innowacyjny zakład produkcyjny mieści się w Bogumiłowie, gmina Kleszczów. Posiada zdolność produkcyjną na poziomie  22’500 ton rocznie paliw syntetycznych z etanolu. Zakład powstał na działce o powierzchni 5,5ha. Infrastruktura produkcyjna została rozlokowana  na powierzchni 3,8 ha.
Zakład został wybudowany wg nowoczesnych standardów projektowych z uwzględnieniem rygorystycznych przepisów ochrony środowiska.

Zastosowane rozwiązania aparaturowe pozwoliły na uzyskanie wysokiej ekonomiki procesu produkcyjnego oraz znacząco ograniczyły oddziaływanie na środowisko naturalne przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej dbałości o aspekty bezpieczeństwa pracy.
Infrastruktura produkcyjna została oparta na wysokiej klasy urządzeniach i aparatach pozyskanych od producentów czołowych, światowych marek tj. Hovden, Zeeco, Yokogawa, Honeywell, Samson czy Fusch, Dickow oraz od uznanych polskich producentów.

Sercem zakładu jest instalacja produkcyjna, która wyróżnia się wysokim poziomem  automatyzacji procesów produkcyjnych opartych na wysokiej klasy aparaturze obiektowej oraz parkiem maszynowym opartym na urządzaniach produkowanych wg rygorystycznych standardów dedykowanych dla branży oil-gas.
Za sterowanie produkcją odpowiedzialny jest japoński system klasy DCS a cały proces produkcyjny jest wspomagany systemem zarządzania produkcją klasy MES. Gospodarka magazynowa jest wspomagana przez system rozliczeniowy parku zbiorników oraz Nadrzędny System do Zarządzania Procesem Dystrybucji TM.

Proces produkcji w zakładzie został oparty wg  zasady „wbudowania jakości w proces” zarówno na poziomie reżimu technologicznego, standardu stosowanych urządzeń oraz analitycznej kontroli procesu.
Rozwiązania technologiczne i uzyskane dzięki nim efekty, spełniają aktualnie obowiązujące standardy środowiskowe, łącząc je z najnowszymi w świecie technikami dostępnymi w  sektorach petrochemicznym i chemicznym. Dodatkowo pełna automatyzacja zakładu zintegrowana w systemie DCS redukuje konieczność procesów manualnych do niezbędnego minimum.
Zakład posiada własną oczyszczalnię ścieków oraz skolektorowany system zaworów bezpieczeństwa z wylotem na flarę, który umożliwia spalanie ewentualnych zrzutów awaryjnych bez zanieczyszczania środowiska naturalnego gazami palnymi. W trosce o wysoki standard pracy, zakład wyposażono w  bogate zaplecze socjalno-techniczne, budynek biurowy oraz parkingi.
Zakład został wyposażony w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń pożarowych, system telewizji przemysłowej oraz  profesjonalny system ochrony mienia.

Na terenie zakładu EKOBENZ Sp. z o.o. występują niebezpieczne  substancje  chemiczne w ilości  przekraczającej wartości zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w  sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). Podaje się do publicznej wiadomości, iż ze względu na powyższe kryteria zakład zaliczono do ZAKŁADU ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

1. Oznaczenie zakładu

2. Zgłoszenie zakładu

Zakład Produkcyjny Paliw Syntetycznych z Bioetanolu Ekobenz, ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.) Ekobenz Sp.z o.o. dokonała zgłoszenia Zakładu i przekazała Program Zapobiegania Awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

3. Opis działalności:

PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Substancje niebezpieczne:

Charakterystyka substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu zwiększonego ryzyka z uwzględnieniem ich lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują:

 

Lp.

Nazwa substancji

Zwroty wskazujące najczęściej występujące zwroty określające rodzaj zagrożenia dla składowanych substancji

1.

Alkohol etylowy (bioetanol)

H225

2.

Benzyna syntetyczna”

(biowęglowodory ciekłe)

H224, H304, H340, H350

3.

Gaz skroplony bio propan-butan

H220, H280

4.

Zbiornik technologiczny – „olej napędowy” (biowęglowodory aromatyczne)

H226, H304, H340, H350

 

 

 

Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów węglowodorowych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na zakładzie.

 

5. Organizacyjne środki zapobiegania awariom i usuwania ich skutków

Zakład Ekobenz posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom: Działania organizacyjne na rzecz zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków w EKOBENZ Sp. z o.o. w Bogumiłowie mają na względzie spełnienie wymagań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – Dział II – Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, w szczególności:

• określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej,
• szkolenie pracowników wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,
• zapewnienie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia,
• wdrożenie instrukcji bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu,
• prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji,

Na terenie zakładu istnieją ściśle określone instrukcje postępowania w zakresie:

• prowadzenia czynności, operacji i procesów technologicznych z zapewnieniem niezbędnych elementów bezpieczeństwa,
• przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ochrony przeciwpożarowej,
• zasad postępowania w przypadku zaistnienia awarii,
• zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
• obsługi i eksploatacji urządzeń mechanicznych i technologicznych,
• przeglądu, konserwacji i remontów poszczególnych urządzeń, zespołów i instalacji technologicznych (w tym przeciwpożarowych).
• inne odpowiednie procedury i instrukcje.

Przyjęto następujące działania organizacyjne:

• całodobowe dozorowanie terenu Zakładu przez pracowników firmy zewnętrznej
• całodobowe monitorowanie stanu technicznego instalacji technologiczno magazynowych przez pracowników działów obsługi,
• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
• dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
• instrukcje stanowiskowe i technologiczne
• szkolenia pracowników
• odpowiednie procedury zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
• inne odpowiednie procedury i instrukcje.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej kieruje Państwowa Straż Pożarna.

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Istotne znaczenie w organizacji działań ratunkowych ma zastosowany system komunikacyjny, w którego skład wchodzi:
• odpowiednia organizacja monitorowania zakładu,
• oznakowanie znakami bezpieczeństwa,
• sieć telefoniczna i głosowa, środki łączności bezprzewodowej, wykorzystywane przede wszystkim do przekazywania informacji słownej o zauważonym zagrożeniu, konieczności podjęcia stosownych/określonych działań, zadysponowania niezbędnych środków.
• zastosowany na terenie Zakładu SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania jest monitorowany pożarowo przez firmę zewnętrzną

Organizacja systemu alarmowania i działań ratowniczych

• Na terenie całego Zakładu zainstalowane są ręczne ostrzegacze pożarowe, które w przypadku pożaru lub innego zdarzenia (np. uwolnienia się substancji skrajnie łatwopalnej) można wykorzystać, zbijając szybkę i naciskając przycisk oraz czujki pożarowe wykrywające pożar automatycznie. Dalej sygnał o pożarze przekazywany jest do centralki sygnalizacji pożaru nadzorowanej przez pracowników ochrony. Centrala jest zaprogramowana do odebrania wszystkich sygnałów i wywołania alarmu w strefie pożarowej, w której pożar został wykryty. Strażnik na portierni powinien potwierdzić alarm. W przypadku nie naciśnięcia przycisku potwierdzającego odebranie alarmu zostanie on przekazany dalej do zewnętrznej firmy monitorującej i KP PSP w Bełchatowie. Po naciśnięciu przycisku potwierdzającego ochrona ma 3 minuty na rozpoznanie sytuacji i ewentualne potwierdzenie lub odwołanie alarmu. W przypadku nie odwołania alarmu sygnał także zostanie przekazany do zewnętrznej firmy monitorującej, za pośrednictwem której sygnał przekazywany jest dalej do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
• Ponadto na terenie całego zakładu zainstalowano wewnętrzną sieć telefoniczną, którą również można wykorzystać do alarmowaniu o zagrożeniu.

Zakład jest przygotowany do stosowania Programu Zapobiegania Awariom i do zwalczania poważnej awarii przemysłowej. Funkcjonują odpowiednie rozwiązania proceduralno – organizacyjne oraz stosuje się dokumenty dotyczące bezpiecznego użytkowania instalacji. Zostało przeanalizowane prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej, określono ryzyko wystąpienia awarii na poziomie ryzyka akceptowalnego. Podjęto techniczne, organizacyjne, proceduralne środki konieczne do zapobiegania awarii oraz minimalizacji jej skutków.

<tr style="mso-y

Lp.

Nazwa substancji

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja strony i pozycjonowanie:
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy kliknij tutaj >