logo

Biowęglowodory ciekłe - brak limitu w blendingu

Zakład produkcyjny Ekobenz zlokalizowany jest w Bogumiłowie, przy ul. Zachodniej 10, gmina Kleszczów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.

Sercem Zakładu jest instalacja produkcyjna, która wyróżnia się wysokim poziomem automatyzacji procesów produkcyjnych, opartych na wysokiej klasy aparaturze obiektowej i parku maszynowym.

Zdolność produkcyjna Zakładu wynosi 22500 Mg/rok węglowodorów, produkowanych z ok. 38000 Mg/rok etanolu.

Proces produkcji w zakładzie został oparty wg zasady "wbudowania jakości w proces" zarówno na poziomie reżimu technologicznego, standardu stosowanych urządzeń oraz analitycznej kontroli procesu.

Największą wartość Zakładu stanowią jednak jego Pracownicy. Zakład produkcyjny skupia najlepszych specjalistów mających wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie branżowe. Nasze działanie nastawione jest na pracę zespołową oraz wspólne osiąganie wytyczonych celów.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia Zakładu Produkcyjnego.

ZAKŁAD ZWIĘKSZONEGO RYZYKA ( ZZR)

 Realizując zobowiązanie wynikające z pkt. 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

EKOBENZ SP. Z O.O. JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

1.   Oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem

Prowadzący zakład

EKOBENZ Sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Stanisław Jabłoński
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Taras
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Welcz
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych – Mirosław Subczyński

Adres siedziby

ul. Zimna 11; 20-204 Lublin;

Adres zakładu

Zakład Produkcji Paliw Syntetycznych z Bioetanolu
EKOBENZ Sp. z o. o.
Bogumiłów, ul. Zachodnia 10; 97-410 Kleszczów
Adres strony internetowej zakładu

www.ekobenz.pl

Telefon służbowy

(+48) 81 745 19 28 (Siedziba firmy)

(+48) 81 822 84 22 (Zakład produkcyjny)

KRS

0000259818

NIP

946-25-46-583

REGON

060199182

 

Kierujący Zakładem produkcyjnym w Bogumiłowie:

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr Tel.

Adres e-mail

PIOTR KOŁBA

Dyrektor Zakładu

(+48) 533 326 914                     

p.kolba@ekobenz.pl

2.   Regulacje prawne

Zakład Produkcyjny Paliw Syntetycznych z Bioetanolu Ekobenz Sp. z o.o., ze względu na ilość magazynowanych substancji niebezpiecznych dla środowiska, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

 3.   Zgłoszenie zakładu

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki nałożone na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały przez spółkę zrealizowane. Obowiązująca dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska w postaci Zgłoszenia zakładu oraz Programu zapobiegania awariom została przedłożona właściwym organom tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Państwowa Straż Pożarna w drodze decyzji pozytywnie zaopiniowała Program Zapobiegania Awariom.

 4.   Opis działalności:

Zakład produkcyjny Ekobenz Sp. z o.o. zlokalizowany jest w strefie przemysłowej w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Kleszczów, miejscowości Bogumiłów, przy ul. Zachodniej 10.

Przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja nowej generacji biokomponentów do paliw w procesie konwersji katalitycznej z alkoholu etylowego.

PKD   20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zakład prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, magazynowania, zużycia, produkcji i wydawania wyrobów akcyzowych, a w szczególności:

 • Przyjmowania: alkoholu etylowego, propan-butan
 • Zużywania alkoholu etylowego, propan-butan
 • Produkcji: biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych, propan-butan
 • Magazynowania alkoholu etylowego, biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych , propan-butan
 • Wydawania , biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych , propan-butan

5.   Rodzaje substancji chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne występujące na terenie zakładu:

Na terenie Zakładu produkcyjnego w Bogumiłowie znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

 • Paliwa ciekłe: biowęglowodry ciekłe i biowęglowodory aromatyczne
 • Paliwa gazowe: gaz propan butan
 • Etanol

L.p.

Nazwa substancji

Nr WE

Nr CAS

Nr ONZ

Postać fizykochemiczna

Rodzaj zagrożenia

1

Alkohol etylowy

200-578-6

64-17-5

1170

ciecz

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 – Działa drażniąco na oczy

2

Biowęglowodory ciekłe

701-193-0

-

1203

ciecz

H224 - Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 1. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2. Działa drażniąco na skórę.

H304 - Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H350 - Rakotwórczość, kategoria 1B. Może powodować raka.

H340 - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B. Może powodować wady genetyczne.

H336 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 2. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

3

Propan-butan

270-681-9

68476-40-4

1965

gaz skroplony

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz,

 H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

4

Biowęglowodory aromatyczne

265-199-0

64742-95-6

1268

ciecz

H226 – Łatwopalna ciecz i pary

H304 - Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H340 - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B. Może powodować wady genetyczne.

H350 – Może powodować raka6.   Rodzaje zagrożeń

Rodzaje głównych zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu:

 • pożar
 • wybuch
 • wyciek

Niezależnie od wielkości awarii, zagrożenie związane ze skażeniem środowiska (gleby i wody) występuje tylko na terenie zakładu. Skutki pożaru, wybuchu, rozszczelnienia w postaci promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia i atmosfery wybuchowej mogą objąć swym zasięgiem zakład oraz tereny w jego sąsiedztwie.

7.   Zastosowane środki zapobiegania awariom i usuwania ich skutków

W celu nie dopuszczenia do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków zastosowano:

Techniczne systemy zabezpieczeń:

 • Aparaturę kontrolno – pomiarową wspomagającą i kontrolującą proces produkcji
 • System detekcji gazów palnych
 • Instalację wodociągową przeciwpożarową ze zbiornikiem wody PPOŻ, pompownią i hydrantami zewnętrznymi
 • Instalację wodociągową przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi
 • Instalację sygnalizacji pożaru z czujkami ręcznymi i ręcznymi ostrzegaczami pożaru z monitoringiem do KP PSP Bełchatów
 • Stałą instalację odgromową i uziemiającą
 • Stałą instalację gaśniczą wodno-pianową
 • Stałą instalację zraszaczową
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Tace przeciwrozlewowe przy zbiornikach magazynowych
 • Zestawy sorbentowe
 • Zawory oddechowe na zbiornikach
 • Drogi pożarowe
 • Zawory bezpieczeństwa na zbiornikach i urządzeniach produkcyjnych
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • Rezerwowe zasilanie w energię elektryczną - agregat prądotwórczy
 • Podział na strefy pożarowe
 • Instalację elektryczną w strefach zagrożonych wybuchem w wykonaniu EX
 • Kanalizację przemysłową, deszczową, ściekową, przyzakładową oczyszczalnia ścieków
 • Oświetlenie awaryjne
 • Monitoring terenu zakładu – system telewizji przemysłowej i ochrona fizyczna

Organizacyjne systemy zabezpieczeń:

 • określenie, na wszystkich poziomach organizacji, poszczególnych obowiązków pracowników
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ
 • przestrzeganie przez pracowników zasad i warunków bezpieczeństwa wynikających z przepisów, wiedzy i książek eksploatacji poszczególnych maszyn i urządzeń
 • wykonywanie wszelkich czynności i operacji technologicznych zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów, konserwacji, remontów i prób działania technicznych zabezpieczeń
 • stały nadzór UDT i TDT nad urządzeniami i instalacjami mu podlegającymi
 • kontrola dostępu na teren zakładu, wejście przez tripod
 • zakaz palenia na terenie zakładu (poza strefami do tego wyznaczonymi)
 • zakaz używania telefonów komórkowych na instalacji produkcyjnej
 • system komunikacji wewnętrznej (wewnętrzna sieć telefoniczna, radiotelefony)
 • zapoznanie wszystkich pracowników z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem
 • odpowiednie oznakowanie znakami bezpieczeństwa

 8.   Sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Pracownicy zakładu w przypadku zauważenia awarii, pożaru lub innego niebezpieczeństwa mogącego być przyczyną pożaru, wycieku lub zagrożenia życia :

 • Odcinają dopływ substancji niebezpiecznej do uszkodzonego miejsca
 • Alarmują o zaistniałym zdarzeniu służby ratownicze oraz sąsiednie zakłady
 • Próbują ograniczyć skutki awarii przy wykorzystaniu instalacji zraszaczowej, tryskaczowej i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Po ogłoszeniu ewakuacji, ewakuują się w ustalone miejsce zbiórki
 • Kierowcy autocystern znajdujących się na trenie zakładu zobowiązani są natychmiast przerwać nalew i udać się do punktu zbiórki dla ewakuowanych lub w inne miejsce wyznaczone przez kierującego akcją (ewentualnie o ile to nie będzie zagrażać kierowcy lub innym osobom znajdującym się w pobliżu – ewakuować autocysternę)

 Do czasu przybycia na miejsce pierwszej jednostki straży pożarnej akcję ratowniczo- gaśniczą prowadzi Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik zmiany lub osoba przez niego upoważniona. Po przybyciu jednostki straży pożarnej osoba kierująca akcją ratowniczo-gaśniczą przekazuje dowodzenie przybyłemu dowódcy straży oraz udziela mu wszelkiej możliwej pomocy.

 9.   Sposób ostrzegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Istotne znaczenie w organizacji działań ratunkowych ma zastosowany system komunikacyjny, w którego skład wchodzi:

 • całodobowa fizyczna ochrona terenu zakładu przez firmę ochroniarską oraz monitoring telewizyjny
 • oznakowanie znakami bezpieczeństwa,
 • wewnętrzna sieć telefoniczna i głosowa, środki łączności bezprzewodowej, (telefony, radiotelefony)
 • SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe z ręcznymi ostrzegaczami pożaru (przyciski ROP) monitorowany pożarowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
 • System detekcji gazów palnych

10.   Zalecane zachowanie ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie zakładu:

 • Osoby znajdujące się w pobliskich domach mieszkalnych:
  • Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach
  • Włączyć radioodbiornik telewizyjny lub radiowy na lokalną stację
  • Podporządkować się zaleceniom służb ratowniczych
 • Osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu zakładu:
  • Nie zbliżać się do terenu Zakładu
  • Oddalić się od terenu zakładu udając się w kierunku prostopadłym do wiatru
 • Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu zakładu:
  • Nie tarasować dróg dojazdowych
  • W miarę możliwości oddalić się z terenu zakładu
 • Pracownicy zakładów sąsiednich:
  • W przypadku polecenia przez służby ratownicze lub kierownictwo swojego zakładu przeprowadzić ewakuację zgodnie z obowiązującymi procedurami w danym zakładzie
 • W przypadku ogłoszenia alarmu – wezwania do ewakuacji przez lokalne służby należy:
  • Dostosować się do ich poleceń
  • Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i gazowe
  • Pozamykać okna i drzwi
  • Zabrać dokumenty i ciepłą odzież
  • Opuścić obiekt i udać się w wyznaczone przez służby miejsce
  • Otoczyć szczególną opieką dzieci i osoby starsze

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy kliknij tutaj >